Saint I detail
Saint I detail

Ceramic, glass.
78cm h

Saint I detail

Ceramic, glass.
78cm h